Adatkezelési tájékoztató

SEDO Research Korlátolt Felelősségű Társaság által végzett adatkezeléshez

For English version please contact us! Thank you!

1. Adatkezelő megnevezése

SEDO Research Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Székhely: 3170 Szécsény, Sobieski János út 8.
Postacím: 3170 Szécsény, Sobieski János út 8.
E-mail: info@sedoresearch.hu
Telefon: 06203783928
Honlap: www.sedoresearch.hu

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

A Társaság által végzett adatkezelésekre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.);
  • a 3.1.1.B) szerinti esetben a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény is.

3. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama

3.1. A kezelt adatok köre, forrása

Az Ön következő személyes adatai:

3.1.1.: válaszadók esetében:

  • minden esetben: kérdésenként legfeljebb 10 mp hosszúságban az Ön hangfelvétele
  • olyan esetben, amikor válaszadásért ajándékban részesül: az A) pontban foglaltakon felül név; lakcím; ; email-cím és/vagy telefonszám

Az adatok forrása minden esetben a válaszadó, aki önkéntesen vesz részt a piac- és közvélemény-kutatásban. Ön a további együttműködést bármikor írásban megtagadhatja.

3.1.2.: kérdezőbiztosok esetében:
név, születési hely és idő, anyja leánykori neve, személyi igazolvány szám, lakcím, képfelvétel és kérdésenként legfeljebb 10 mp hosszúságban a hangfelvétele, kérdezési helyszín GPS adatai.

Az adatok forrása a kérdezőbiztos, aki az Adatkezelővel közvetlen vagy közvetett ügyfélkapcsolati viszonyban áll.

3.2. Az adatkezelés célja:

A 3.1.1. A) szerinti esetben: a társaság főtevékenységének számító, piac-, közvélemény-kutatás végrehajtása során eljáró kérdezőbiztosok munkájának a kontrollja;

A 3.1.1. B) szerinti esetben: a kutatásban korábban résztvevő személyeknek történő újabb kérdőívek küldése, valamint a Társaság és megrendelői által a kutatásban résztvevők számára felajánlott ajándékoknak a kutatásban résztvevőkhöz történő eljuttatása.

A 3.1.2. szerinti esetben a kérdezőbiztosok, mint megbízottak vagy a megbízott közreműködői tevékenységének ellenőrzése.

3.3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

3.4 Az adatkezelés időtartama

adatfelvételtől számított legfeljebb 30 nap.

A személyes adatokat az ellenőrzésre nyitva álló, a felvételüktől számított 30 napos határidő elteltével automatikusan töröljük, azt követően azokat tovább nem kezeljük.

4. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

4.1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

A megadott személyes adatokat a kérdezőbiztosok és a Társaság a feladataik ellátása érdekében ismerik meg.
Az Ön által megadott adatokat az adatfelvételt követően elektronikus kapcsolat útján Társaságunk a NMS Market Research s.r.o. (U Nikolajky 13/ 1070 150 00 Prága, Csehország, adószáma: CZ25749315), mint adatfeldolgozóhoz továbbítja. Az adatfeldolgozás helye: Csehország, Prága, NMS szerver. Az adatok feldolgozása számítógéppel történik.

4.2. Adatbiztonsági intézkedések

A Társaság az Ön által megadott személyes adatokat  az NMS Market Research s.r.o. (U Nikolajky 13/ 1070 150 00 Prága, Csehország, adószáma: CZ25749315), mint adatfeldolgozónál tárolja. Az adattárolás helye: Csehország, Prága, NMS szerver.

A Társaság megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védjük többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például a szerveren tárolt személyes adatokhoz való hozzáférést a Társaság naplózza, vagyis mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adataihoz fért hozzá.

5. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai

5.1. A tájékoztatás kéréshez való jog

Az Önt kérelmére a Társaság tájékoztatást ad az Önre vonatkozó, általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A Társaság az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az Társaság köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Társasághoz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítést kell fizetni, melynek mértéke 1.500,-Ft. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Az érintett tájékoztatását a Társaság csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ában meghatározott esetekben tagadhatja meg.

A tájékoztatás megtagadása esetén a Társaság írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Infotv. törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az Társaság tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

5.2. A helyesbítéshez való jog

Ha az Önre vonatkozóan kezelt személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Társaság rendelkezésére áll, a személyes adatot a Társaság helyesbíti.

5.3. A törléshez való jog
A személyes adatot törölni kell, ha
a) kezelése jogellenes;
b) az érintett kéri;
c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Önnek jogában áll adatai fenti célú kezelése megszüntetését részben vagy egészben kérelmezni.

5.4. A zároláshoz való jog

Törlés helyett a Társaság zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A Társaság megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Ha a Társaság az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Társaság tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

5.5. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Társaság, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

A Társaság a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Ha a Társaság az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett a Társaságnak a fentiek szerint meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha a Társaság a fentiekben megjelölt határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Ha az adatátvevő jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az érintett tiltakozása miatt nem kapja meg, az értesítés közlésétől számított 15 napon belül, az adatokhoz való hozzájutás érdekében bírósághoz fordulhat a Társaság ellen. A Társaság az érintettet is perbe hívhatja.

Ha a Társaság az értesítést elmulasztja, az adatátvevő felvilágosítást kérhet az adatátadás meghiúsulásával kapcsolatos körülményekről az Társaságtól, amely felvilágosítást a Társaság az adatátvevő erre irányuló kérelmének kézbesítését követő 8 napon belül köteles megadni. Felvilágosítás kérése esetén az adatátvevő a felvilágosítás megadásától, de legkésőbb az arra nyitva álló határidőtől számított 15 napon belül fordulhat bírósághoz a Társaság ellen. A Társaság az érintettet is perbe hívhatja.

6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége

6.1. Bírósági eljárás kezdeményezése

Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a fentiekben meghatározott esetekben az adatátvevő a Társaság ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az érintettel szemben a Társaság felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és a Társaság köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. A Társaság mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a NAIH elérhetőségein lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefonszám:+36 (1) 391-1400
Faxszám: +36 (1) 391-1410
Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu
A honlap URL-je: http://naih.hu